Quản lý hóa đơn đầu vào như thế nào?

Hóa đơn phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp cần được quản lý nghiêm ngặt, đảm bảo thông tin chính xác. Hóa đơn đầu vào là khoản chi ra của mỗi doanh nghiệp. Khác với hóa đơn đầu ra, việc quản lý hóa đơn đầu vào phức tạp và nhiều yêu cầu hơn. 

Hiện nay, phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ ghi chép và quản lý hóa đơn đầu vào khá hiệu quả. Tuy nhiên, chính các kế toán viên quản lý hóa đơn cần nắm rõ quy định, yêu cầu quản lý hóa đơn đầu vào như thế nào hiệu quả, chuẩn xác. Chia sẻ dưới đây về quản lý hóa đơn đầu vào sẽ hiệu quả cho kế toán viên quan tâm.

Điểm quan trọng trong quản lý hóa đơn đầu vào cần biết

Kế toán viên cần nắm rõ các quy định để quản lý hóa đơn đầu vào và đầu ra, nhằm phục vụ yêu cầu hạch toán tài chính, kê khai thuế chính xác. Trong việc quản lý hóa đơn đầu vào và đầu ra, yêu cầu kế toán viên cần nắm rõ các điều kiện để khấu trừ hóa đơn đầu vào theo quy định.

Với hóa đơn thanh toán qua ngân hàng với giá trị trên 20 triệu cần đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Tổng các hóa đơn ủy nhiệm chi thanh toán trong cùng 1 ngày, tổng hóa đơn trên 20 triệu.
  • Hóa đơn thanh toán nhiều lần qua ngân hàng với giá trị trên 20 triệu.
  • Thời gian thanh toán hóa đơn phải trước thời hạn quy định thanh toán hóa đơn trên hợp đồng. Trường hợp vượt quá thời gian quy định trên hợp đồng sẽ không được khấu trừ.
  • Trường hợp mua bán giao dịch theo phương pháp bù trừ. Hàng hóa mua vào lớn hơn giá trị hàng hóa bán ra và thanh toán chênh lệch lớn hơn 20 triệu thì được khấu trừ thuế.

Hóa đơn mua tài sản cố định phục vụ ngành vận tải, với giá trị tài sản cố định trên 1.6 tỷ đồng thì được khấu trừ.

Các hóa đơn đã kê khai năm trước nhưng không được hạch toán trong năm mà để sang năm sau sẽ không được khấu trừ.

Hóa đơn thuê văn phòng sẽ không được tính vào khoản được khấu trừ. Do một số đơn vị cho thuê không phát hành hóa đơn GTGT.

Hóa đơn dự án bị hủy bỏ đưa vào quyết toán thời điểm khấu trừ sẽ không được khấu trừ. Do vậy, nếu doanh nghiệp muốn được quyết toán, cần đưa hóa đơn dự án ở dạng đang hoạt động hoặc đã hoàn thành.

Sử dụng phần mềm quản lý hóa đơn hiệu quả

Quản lý hóa đơn cần được thực hiện chính xác, đúng quy định, Phần mềm quản lý hóa đơn sẽ hỗ trợ việc ghi chép tổng hợp thông tin hóa đơn chính xác để doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế. 

Yêu cầu, doanh nghiệp cần mua phần mềm kế toán chuyên dụng từ các đơn vị phát triển uy tín, có kinh nghiệm. Phần mềm kế toán thiết kế chuyên biệt cho từng ngành nghề.

Cập nhật thông tin hóa đơn chính xác, đầy đủ kèm hình ảnh chứng minh chứng từ đúng quy định. Đảm bảo xác thực tính chính xác của hóa đơn đầu vào.

Hóa đơn đầu vào và đầu ra được kiểm soát nghiêm ngặt, cần ghi chép và quản lý chính xác để đảm bảo hạch toán tài chính đầy đủ, báo cáo thuế chuẩn. Kế toán viên sẽ trực tiếp ghi chép, phân loại và quản lý, dựa trên các quy định riêng.

Phần mềm kế toán tại https://sme.misa.vn/116815/phan-mem-ke-toan-doanh-nghiep-nho/ sẽ hỗ trợ kế táon viên trong ghi chép, phân loại các hóa đơn đầu vào, đầu ra, nhằm quản lý hạch toán tài chính hiệu quả.